صفحه اصلی معرفی تعاونی ورود اعضاء معرفی مدیران گالری تصاویر مقررات و آیین نامه ها آگهی ها سوالات متداول ارتباط با تعاونی
تعاونی مسکن انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

:: تاریخچه تاسیس شرکت تعاونی مسکن انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

:: موافقتنامه تشکیل شرکت تعاونی

تقاضا نامه ثبت شرکت در ۸۲/۰۶/۲۴ شماره ۵۲۶ با سرمایه ۲۰۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال به اداره تعاون ارسال گردید.

هیئت موسسین شرکت : آقایان دکتر پرویز کرامتی نوری ، غلامعلی هاشمی قوچانی ، عبدالجواد رحیم پور

این موافقتنامه در تاریخ ۸۲/۰۶/۳۱ طی شماره ۱/۱۲۷۶۴ در اداره تعاون کل استان تهران به ثبت  رسید.

:: شرکتنامه:

شرکت طی شرکتنامه رسمی در تاریخ 83/08/30 در اداره کل ثبت شرکتها با هیئت  مدیره ذیل تشکیل گردید:
دکتر پرویز کرامتی نوری (مدیرعامل) - دکتر عطا اله شیرازی (رئیس هیئت مدیره)  - دکتر ایرج یزدان بخش (نایب رئیس هیئت مدیره)- دکتر محمدرضا مهربانیان (منشی هیئت مدیره) - دکتر علی تاجرنیا (عضو  هیئت مدیره)
بازرسان شرکت: دکتر ناصر آخوندان (بازرس اصلی) - دکتر فرشاد فریدونی(بازرس اصلی)  - دکتر لطیف عظیمی (بازرس علی البدل)

:: آگهی تاسیس

شرکت در تاریخ 83/09/07 به شماره ثبت 235379 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.
آقایان پرویز کرامتی نوری (مدیرعامل) - عطا اله شیرازی (رئیس هیئت مدیره)  - ایرج یزدان بخش (نایب رئیس )- محمدرضا مهربانیان (منشی و عضو) - علی تاجرنیا (عضو ) -  اعضا اصلی به مدت 3 سال

اعضا علی البدل:  همایون یزدانی - علی اصغر اصغر زاده علمداری
بازرسان شرکت :  دکتر ناصر آخوندان (بازرس اصلی) - دکتر فرشاد فریدونی (بازرس اصلی) و لطیف عظیمی (بازرس علی البدل) به مدت یکسال
در تاریخ 83/09/16  در روزنامه رسمی 17414 به چاپ رسید.

** تعداد اعضای تعاونی 580 نفر می باشد.

** تعاونی دارای 4 پروژه فیروزکوه ، نیلوفر 1 ، نیلوفر2  و امیرکبیر است.

**دفتر تعاونی از ابتدا در شهر تهران منطقه سعادت آباد بوده است.

{{ این تعاونی در سال 96 به عنوان تعاونی برگزیده استان تهران انتخاب گردید }}

 

:: تغییرات

باستناد  صورتجلسه مجمع  عمومی عادی مورخ 88/07/18  و تائیدیه شماره  88/37449/1 مورخ 88/07/04 اداره کل تعاون  استان تهران  و به شماره ثبت تغییرات 189 تغییرات ذیل در هیئت مدیره برای مدت 3 سال انجام گردید.
دکتر پرویز کرامتی نوری (مدیرعامل) - دکتر  سید کاظم نبوی نژاد (رئیس هیئت مدیره) دکتر حافظ عامری (نائب رییس) دکتر عطااله شیرازی(منشی هیئت مدیره)  دکتر کورش رحیمی (عضو هیئت مدیره) به مدت 3 سال

اعضا علی البدل
دکتر همایون فراست ؛دکتر رحیم آیتی
بازرسان شرکت:دکتر ناصر آخوندان (بازرس اصلی)  , دکتر روشنک میر معینی(بازرس علی البدل)

 

:: تغییرات

باستناد  صورتجلسه مجمع  عمومی نوبت دوم مورخ 91/09/23  و  فوق العاده مورخ 91/07/04 شماره 166910/15/912مورخ 91/11/07 اداره کل تعاون  کار و رفاه اجتماعی استان تهران  و به شماره ثبت تغییرات 227908/91 مورخ 91/11/24 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.
دکتر  سید کاظم نبوی نژاد (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) دکتر حسین یزدانی پور (نائب رییس) دکتر پرویز امانی(منشی هیئت مدیره)  دکتر کورش رحیمی (عضو هیئت مدیره) دکتر حافظ عامری (عضو هیئت مدیره)  به مدت 3 سال

:: اعضا علی البدل
دکتر  داود هدایتی؛دکتر سعید نیکوکار
بازرسان شرکت: دکتر ناصر آخوندان (بازرس اصلی),  دکتر رضا حسین پور(بازرس علی البدل) به مدت یکسال

 

:: تغییرات

با توجه به استعفای دکتر حافظ عامری و کوروش رحیمی از سمت هیات مدیره آقای دکتر داوود هدایتی و سعید نوکار از اعضای علی البدل جایگزین ایشان شدند و ترکیب به صورت ذیل باقی ماند:

دکتر  سید کاظم نبوی نژاد (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) دکتر حسین یزدانی پور (نائب رییس) دکتر پرویز امانی(منشی هیئت مدیره)  دکتر داوود هدایتی (عضو هیئت مدیره) دکتر سعید نوکار (عضو هیئت مدیره) گردیدند.

در مجمع سال 1392 انتخابات 2 نفر علی البدل هیات مدیره انجام و خانم دکتر شهره عمویی و آقای دکتر مسعود عنصری بترتیب بسمت عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند.

با توجه به صورتجلسه هیات مدیره در بهمن ماه 1392 آقای دکتر کاظم نبوی نژاد از سمت مدیرعاملی تعاونی کناره گیری نمودند و آقای حسینعلی علیمی به سمت مدیر عامل شرکت تعاونی منصوب گردیدند.

 در تاریخ 1393/03/10 آقای حسینعلی علیمی از سمت مدیرعاملی شرکت تعاونی استعفا نمودند.

در تاریخ 1393/04/10 آقای دکتر سعید نوکار از سمت هیات مدیره استعفا نمودند و خانم دکتر شهره عمویی عضو علی البدل جایگزین ایشان گردیدند.

در تیر ماه 1393 مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار و انتخابات بازرس انجام و در نتیجه آقای دکتر غلامعلی هاشمی قوچانی به سمت بازرس اصلی شرکت تعاونی  و آقای دکتر ناصر آخوندان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

در مهر ماه 1393 آقای دکتر داوود هدایتی  از سمت هیات مدیره استعفا نمودند و آقای دکتر مسعود عنصری عضو علی البدل دوم جایگزین ایشان گردیدند.

در تاریخ 1393/07/29 هیات مدیره آقای مهندس داریوش محمدیان را به سمت مدیرعاملی شرکت تعاونی منصوب نمودند.

در تاریخ 1393/08/06 طی صورتجلسه ای تغییراتی به شرح ذیل انجام پذیرفت:

 :: دکتر پرویز امانی (رئیس  هیئت مدیره)

:: دکتر حسین یزدانی پور (نائب رئیس هیئت مدیره)

:: دکتر  مسعود عنصری (منشی هیئت مدیره)

:: دکتر شهره عمویی (عضو هیئت مدیره) 

:: کاظم نبوی نژاد (عضو هیئت مدیره)

در تاریخ ...... آقای دکتر کاظم نبوی نژاد از عضویت هیات مدیره استعفا نمودند.

در تاریخ 1394/03/29 آقای دکتر مهدی انصاری به سمت عضو اصلی هیات مدیره و همچنین آقای غلامعلی هاشمی قوچانی به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا نادری به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند .

با استناد به صورتجلسه هیات مدیره مورخه 1395/04/27 تغییرات ذیل صورت پذیرفت:

:: دکتر پرویز امانی (رئیس  هیئت مدیره)

:: دکتر حسین یزدانی پور (نائب رئیس هیئت مدیره)

:: دکتر عبدالحسین شاهی (منشی هیات مدیره)

:: دکتر محمود میران (عضو هیات مدیره)

:: دکتر مهدی انصاری (عضو هیات مدیره)

 :: مهندس داریوش محمدیان (مدیرعامل)

درتاریخ 1396/04/23 آقای دکتر غلامعلی هاشمی قوچانی به عنوان بازرس اصلی و آقای دکتر بابک نجفی به عنوان بازرس علی البدل برای مدیت یک سال انتخاب شدند.

در تاریخ 1397/04/29 آقای دکتر غلامعلی هاشمی قوچانی به عنوان بازرس اصلی و آقای دکتر بابک نجفی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

با استناد به صورتجلسه هیات مدیره مورخه 1398/06/30 تغییرات ذیل صورت پذیرفت:

:: دکتر سید محمود میران (رئیس  هیئت مدیره)

:: دکتر عبدالجواد رحیم پور (نائب رئیس هیئت مدیره)

:: دکتر علیرضا شفیعی (منشی هیات مدیره)

:: دکتر علی کنگرلو حقیقی (عضو هیات مدیره)

:: دکتر علیرضا نجفی انارکی (عضو هیات مدیره)

 :: مهندس داریوش محمدیان (مدیرعامل)

وآقای دکتر علی محمد امجدی  و آقای دکتر فرهاد اعتماد جهرمی به عنوان عضو علی البدل و

آقای دکتر غلامعلی هاشمی قوچانی نیز به عنوان بازرس اصلی و آقای دکتر مسعود عنصری به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند .

 

 

Skip Navigation Links
پروژه نیلوفر1 در زمینی به مساحت 3103 متر مربع در پلاک ثبتی 1/523 واقع در منطقه 5 شهرداری به آدرس انتهای اتوبان شهید حکیم غرب،بعد از بلوار تعاون،خیابان فرهنگستان ،خیابان فرهنگ یکم می باشد . تعاونی پس از خرید زمین اقدام به اخذ پروانه ساخت نمود . مشخصات پروژه : 7طبقه مسکونی - 98 واحد در متراژ 80 الی 90 متر مربع - پیلوت - 3 طبقه پارکینگ منفی . شرکت تعاونی با انتخاب پیمانکار و نظارت بر عملکرد آن اقدام به ساخت پروزه نمود . اعضای محترم با پرداخت هزینه های ساخت و دریافت وام مسکن منابع مورد نیاز مالی پروژه را تامین نمودند. واحدهای مسکونی در بهمن 93 به اعضا تحویل گردیده است. اقدامات و پیگیری های مدیران تعاونی منجر به دریافت پایان کار پروژه گردید. به منظور دریافت سند های تفکیکی واحد ها پس از انجام اقدامات اداری سند مادر به 98 سند مجزی تقسیم گردید . پس از تسویه حساب با اعضای محترم پروژه انتقال سند تک برگی در دفترخانه اسناد رسمی انجام پذیرفت.
مشاهده آرشيو اخبار
مشاهده آرشيو مطالب
مشاهده تمامي لينك ها
حقوق وب سايت متعلق به تعاونی مسکن انجمن دندانپزشکان عمومی ایران می باشد
صفحه اصلي | درباره تعاونی | تماس با ما